TURFCOMP

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för grästorv.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Användande av TURFCOMP® ger grästorven en hållbar och ekologisk källa av näring. Rötterna förstärks och tolerans mot torka och salt ökar. TURFCOMP hjälper gräset även vid tidigt stadium av växandet genom ökad rotbildning och vitalitet. Mykorrhizasvamparna i TURFCOMP hjälper gräset med ett extra rotnätverk och den behandlade torven blir därför starkare, tätare och tåligare mot nötning. Minskad sårbarhet mot rotsjukdomar och andra stressande omgivningsfaktorer (som mögel m.m) kan förväntas. TURFCOMP är speciellt passande för behandling av golfbanor och idrottsgräsmattor.

Applicering:

Det finns två olika sätt att använda TURFCOMP:


  • Vid sådd av gräsmatta: applicera produkten direkt under torven (vid utrullning av färdigt gräs), eller införliva den före sådd av gräsfrön i jorden 3cm under fröna. Täck produkten med ett tunt lager jord före gräsfrön läggs på. Doseringen beror på hur ofta torven kommer att användas, från 100g/m² (ofrekvent användande) till 300g/m² (utsatta områden, som tex golfgreener och framför fotbollsmål)
  • Vid luftning av gräsmatta: integrera produkten med den sandbaserade luftningsmixen med 50g/m² för ofrekvent använda områden, och upp till 150g/m² för frekvent använd torv

Förvaring och hållbarhet: 

Förvaras svalt och torrt (mindre än 20°C och relativ luftfuktighet upp till 60%). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.

Förpackning: 

Produkten finns i 750g-, 3kg-, 10kg- och 20kg-förpackningar. För storskalig produktion eller ytterligare distribution kan produkten levereras i 750kg-enheter (stor plastsäck på pall).

Hälso- och säkerhetsinformation: 

Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Den lämnar inga giftiga restprodukter i marken. Produkten producerar inte synliga ytsvampar. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår – kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Viktigt att tänka på: 

Det är avgörande för produktens funktion att den kommer i direktkontakt med växtens rötter. Undvik direktkontakt mellan TURFCOMP och svampdödande bekämpningsmedel under de första tre veckorna efter applicerandet. Effekten hos TURFCOMP kan hämmas av bruket av kemiska gödselmedel – särskilt superfosfater. Följ tillverkarens hanteringsinstruktioner för bästa resultat av produkten.

Turfcomp

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

Produkten innehåller reproduktiva partiklar av sex olika arter av välgörande symbiotiska arbuskulära mykorrhizasvampar (AMF) i en inert subtratmix, med ett tillägg av biotillsättande komponenter som stöder utvecklandet av mykorrhizasymbios (relation mellan välgörande svampar och växtrötter). Den tredje komponenten är nedbrytningsbar vattenabsorberare som vidbehåller fukt och skyddar torven mot torka.

Sammansättning Produkten består av tre komponenter:
(A) Bioaktiv del - levande partiklar av sex välgörande mykorrhizasvampar i en inert subtratmix (20% av produkten)
(B) Biotillsatser - en långsamt frigörande källa av närningsämnen som hjälper utvecklingen av mykorrhizasymbios, plus ett litet antal vattenbehållande granuler (20% av produkten)
(C) Bärare - Klinoptilolit stoft (zeolit) (60% av produkten)

A) Bioaktiva partiklar (fragment av koloniserade rötter, sporer och mycelfragment) av sex mykorrhizasvampar som naturligt förekommer i europeiska jordar i en inert subtratmix:
- Glomus etunicatum
- Glomus microaggregatum
- Glomus intraradices
- Glomus claroideum
- Glomus mosseae
- Glomus geosporum

Koncentration: 

Det minsta antalet förökningssporer är minst 30000 per liter.

Inert bärar-komponenter:
- Expanderat stoft, 564g per kilo (bruna partiklar, faktion: 1-2,5mm)
- Klinoptilolit stoft (zeolit), 436g per kilo (gröna partiklar, fraktion 0,5-2,5mm)

B) Bioaktivta komponenter: (naturliga mineraler, sjögräsextrakt, naturlig humus osv. Plus vattenbehållande granuler)
- Kreatin
- Kalium- och magnesiumrik jord
- Karbamid
- Humus (icke-syntetisk källa av kalium och humussyror)
- Aliganter (sjögräsextrakt)
- Kitin
- Vattenbehållande polymergranuler

C) Bärare - klinoptilolit stoft
- Klinoptilolit stoft (zeolit) - naturlig utvunnen jordsubstitut (gröna partiklar, fraktion: 0,5-2,5mm)

Produktionsmetod: 

400-liters påsar fylls med ren substrat som därefter inokuleras med mykorrhizasvampar. Sedan planteras växter som Zea mays, Tagetes sp. och Trifolium sp. i säckarna som sedan får växa i växthus. Efter fem månader beskärs växtens ovandel och de odlade koloniserade rötter siktas för att separera rötterna från substratet. Rötterna torkas, skärs i små fragment (1-10 mm) och blandades tillbaka in i odlingssubstratet. Bioadditiva komponenter tillsättes därefter till den slutliga produkten med de ovan angivna innehållsdeklarationen.

Genomsnittlig massa av produkten är 800-1000kg/m³. Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från så kallade patogener och jord.