Analyser

Genom att kombinera olika tekniker analyserar vi alla nödvändiga faktorer för odlare som vill ha en hälsosam jord och friska växter. Samtidigt försöker vi kontinuerligt förstå den mikrobiologiska situationen i en hälsosam och hållbar jord.

PHC-laboratoriet erbjuder mark- och växtrelaterade analyser för att bedöma jordens biologiska situation och mykorrhiza koloniseringen av växten och rötterna. Genom att titta på både analysresultaten och den faktiska situationen ger våra rådgivare korrekta gödslingsråd för odlare för att öka produktiviteten.

Mykorrhiza analys

En analys av koloniseringshastigheten används för att avgöra om det finns mykorrhizaaktivitet i ett rotprov. Om så är fallet bestämmer vi mängden aktivitet baserat på en standard som utvecklats av PHC. Denna standard används för att avgöra om mykorrhizasvamparna används för att öka växtnäringsnivåerna och därmed förbättra växtens hälsa. Denna analys utförs genom att behandla en viss mängd rotfragment och observera dem under ett mikroskop. Observationen sätts sedan i en formel som beräknar koloniseringshastigheten, om arbuscular mykorrhiza är närvarande och i vilken koncentration. Detta resultat implementeras i en rapport och en total poäng ges, som används för att utvärdera de olika mykorrhiza förhållandena i jorden.

Chroma analys

En kromanalys ger en god uppfattning om kvaliteten och vitaliteten hos en jord. Ett antal parametrar mäts här: förkontifiering, markstruktur och fuktbalans, jordens bördighet och marklivet. Kvaliteten och tillståndet för dessa aspekter blir synligt.
I en kromanalys kan jordens biologiska tillstånd uttryckas i ett värde som är direkt betygsatt till växtens odlingsförhållanden. Innehåll i jorden är organiska faktorer viktiga, men stadiet för nedbrytningen av organiska ämnen är också viktigt. Med en kromanalys får odlarna mycket mer insikt i jordens tillstånd. Med denna information kan justeringar göras på ett bra sätt inom markförbättring och / eller befruktning. Genom att regelbundet ta en krom kan förändringen i markförhållanden påvisas.

Öppen mark

Plantsap analys

En växtapaanalys ger viktig information om växtens hälsotillstånd. En optimal och balanserad absorption av näringsämnen har en positiv effekt på växtens naturliga sjukdomsresistens, på kvaliteten och på fruktens och blommornas fasthet och hållbarhet.

Till exempel ger växtapaanalysen användbar information för (om)beräkning av utfodringsschemat, men också till exempel för grödskyddsstrategin. En växtapaanalys ger dig möjlighet att kontrollera om det använda gödselsystemet uppfyller grödans behov, eftersom det ger insikt i växtens faktiska absorption av näringsämnen. Det rekommenderas därför – beroende på grödan – att en växtapaanalys utförs varannan till fjärde vecka.


En växtapaanalys kan också resultera i kostnadsbesparingar. De möjliga justeringarna i utfodringsschemat säkerställer inte bara optimeringen av odlingen, utan säkerställer också att du inte slösar gödselmedel. Om till exempel växtapaanalysen visar att en stor del av de applicerade gödningsmedel inte absorberas av grödan, kan du styra detta.